Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อุดมวิทยาสพานดำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
อนุศิษย์พิทยากลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
เอส อาร์ เอ็น เอ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
สุรสิทธิ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
กรุงเทพการบริหารโรงแรม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
กวดวิชาเดโชเจริญวุฒิ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
กวดวิชาประสานอักษร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
การปฏิบัติและบริหารสำนักงานเยาวนารี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
กรุงเทพพาณิชย์ (สมิท-โคโรน่าการพาณิชย์)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
จรัสเชียงวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
ตามรภาคพิมพ์สัมผัส
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
ธีรภัทรวิทยาลัยเวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
นครหลวงเทคนิคและธุรกิจ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
นพหิรัญวิทยาเวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
นครธุรกิจวิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
บรรลุอังกฤษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
บวรศึกษาพิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
บวรสถานศึกษาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
ป.ธรรมวิทย์ (แผนกกวดวิชา)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
ประมวลวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
ปริญญานิธิเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
พณิชยการสีลมเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
พณิชย์การวิทยาลัยแผนกกวดวิชา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
พาณิชย์วิทยาลัย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
พาณิชย์ศาลาแดง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
พิมพ์ดีดโมชดารา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
ภาษาสากลสีพระยา (ภาษาญี่ปุ่นสีพระยา)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
มัทนาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
มานี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
เย็บปักจักร์ซิงเกอร์ 2
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่อันยุมันธุรกิจ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
วัดแก้วแจ่มฟ้าเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
วัดแก้วการบัญชี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
วิจิตรศิลป์ศาสตร์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
วิชาการประกันภัย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
วิภาวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ไวยกรณ์อังกฤษก้าวหน้า
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
ศาลาแดงเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
ศิริทรัพย์วิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
ศิริศาสตร์เวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ] 440 [ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024