Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อัตัรบาวี
ตาดีกา
ยะหริ่ง ปัตตานี
เปิดปกติ
2
นูรดีนียะห์
ตาดีกา
สายบุรี ปัตตานี
เปิดปกติ
3
ดารุสสาลาม (โตะนา)
ตาดีกา
ทุ่งยางแดง ปัตตานี
เปิดปกติ
4
อัสลามป่าอ้อย
ตาดีกา
โคกโพธิ์ ปัตตานี
เปิดปกติ
5
เราฏอตุลอัตฟัล
ตาดีกา
ยะรัง ปัตตานี
เปิดปกติ
6
อนุบาลเสริมวิทย์
สามัญศึกษา
ยะลา
เลิกกิจการ
7
ผดุงประชา
สามัญศึกษา
ยะลา
ตรวจสอบสภาพ
8
อนุบาลเขื่อนบางลาง
สามัญศึกษา
ยะลา
เลิกกิจการ
9
ยะลาบำรุง
สามัญศึกษา
ยะลา
ตรวจสอบสภาพ
10
อนุบาลประณีต
สามัญศึกษา
ยะลา
เลิกกิจการ
11
ยะลาวิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา
ยะลา
เลิกกิจการ
12
อนุบาลศานติธรรม
ยะลา
เปิดปกติ
13
รังสีอนุสรณ์
ยะลา
เปิดปกติ
14
สามัคคีศึกษา
ยะลา
เลิกกิจการ
15
ตะห์ฟีซดารุลกุรอาน
ยะลา
เปิดปกติ
16
ตัสกียาตุลดีน
ยะลา
เปิดปกติ
17
ดารุลอุลูมวิทยา
ยะลา
เปิดปกติ
18
อัลฮาซานียะห์อัลกุรอานียะห์
ยะลา
เปิดปกติ
19
บ้านบลูกาซิตวัค
ตาดีกา
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
20
นูรูลอิสลามียะห์
ตาดีกา
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
21
นูรุลอีมาน
ตาดีกา
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
22
มัตราซัหนุรุลอิสลาม
ตาดีกา
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
23
นูรุลอิสลาม
ตาดีกา
รามัน ยะลา
เปิดปกติ
24
นูรุลตักวา
ตาดีกา
รามัน ยะลา
เปิดปกติ
25
ดารุลมุตตากีน
ตาดีกา
กาบัง ยะลา
เปิดปกติ
26
ตัรเบียดุลอัตฟาลอิสสาลาม
ตาดีกา
บันนังสตา ยะลา
เปิดปกติ
27
นูรูลอิสลาม
ตาดีกา
บันนังสตา ยะลา
เปิดปกติ
28
มานะศาสน์
ตาดีกา
บันนังสตา ยะลา
เปิดปกติ
29
ดารุสสลาม (บ้านกอซี)
ตาดีกา
เบตง ยะลา
เปิดปกติ
30
เราฎอตุลอิศลาฮียะห์
ตาดีกา
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
31
ดารุลญันนะห์
ตาดีกา
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
32
นูรูลฮูดาร์
ตาดีกา
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
33
อนุบาลบุญครองเขตนุสรณ์
สามัญศึกษา
นราธิวาส
เลิกกิจการ
34
อิสลามศรีทักษิณ
สามัญศึกษา
นราธิวาส
เลิกกิจการ
35
ยือลือตง
ตาดีกา
บาเจาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
36
ฮีดายาตุลมุตตากีน
ตาดีกา
บาเจาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
37
สะแต
ตาดีกา
บาเจาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
38
อัลยาดี
ตาดีกา
บาเจาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
39
ดารุลนาอีม
ตาดีกา
บาเจาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
40
ดารุลนาอิน
ตาดีกา
บาเจาะ นราธิวาส
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ] 449 [ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024