Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นำโชคสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2332779
เปิดปกติ
2
สยามอัญมณีศาสตร์
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2382420,02-2369829
เปิดปกติ
3
ภาษาต่างประเทศอินลิงกัว แฟชั่นไอส์แลนด์
วิชาชีพ
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-9475740-2
เปิดปกติ
4
สอนภาษาประสพรัตน์
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6350722-3
เลิกกิจการ
5
สยามคอมพิวเตอร์และภาษา บางรัก
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2339923
เปิดปกติ
6
ศูนย์ภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2341258
เลิกกิจการ
7
สอนอาหารครัววันดี
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-63429937-02-2372051
เปิดปกติ
8
อัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2674315-9
เปิดปกติ
9
กวดวิชาและคอมพิวเตอร์ศึกษาสร้างสรรค์สีลม
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
10
เสริมความรู้และภาษา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2383933-4
เลิกกิจการ
11
สรรศาสตร์ศิลป์
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2371470
เลิกกิจการ
12
มาลีอนุสรณ์ศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6366770-5
เปิดปกติ
13
อบรมคอมพิวเตอร์นักบริหาร
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6311500-3
เปิดปกติ
14
สอนภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2311222
เลิกกิจการ
15
อัมรินทร์ภาษาและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5512845
เปิดปกติ
16
สอนตัดเสื้อดัดผมอรุณี
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5210013
เปิดปกติ
17
เบญจศิลปะประดิษฐ์
ศิลปะและกีฬา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5523216
เลิกกิจการ
18
กุสาวดีภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9456146
เปิดปกติ
19
พัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5217778-9
เปิดปกติ
20
รามบริรักษ์
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9436891-4
เปิดปกติ
21
ช่างฝีมือเทพนคร
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9709630
เปิดปกติ
22
ละออศิลป์ภาษา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9458962
เลิกกิจการ
23
บ้านภาษาและอารยธรรม
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
รามอินทรากวดวิชาและการบริบาล
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
สยามคอมพิวเตอร์ดอนเมือง
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9725398
เปิดปกติ
26
ภาษาอังกฤษศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9723531
เลิกกิจการ
27
พิพัฒน์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 086-5662573
เปิดปกติ
28
เอเชียคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5221979
เปิดปกติ
29
ศูนย์รวมบริบาลศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5514056
เปิดปกติ
30
ปัญจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9737118
เปิดปกติ
31
คอมพิวเตอร์คิด
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9426485
เปิดปกติ
32
ส่งเสริมสหวิชาชีพและพัฒนาบุคลากร
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
33
จิราพรนาฏศิลป์ไทย-สากลและภาษา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9704925
เปิดปกติ
34
สหวิทยาการศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5526068
เปิดปกติ
35
ฝึกอาชีพอุไรวรรณอนุสรณ์
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
เสริมสวยสตรีทัศนียา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
37
เสริมอาชีพ
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5213650
เลิกกิจการ
38
อัมรินทร์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5527614
เปิดปกติ
39
สอนตัดเสื้อวารินรามอินทรา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5109644
เปิดปกติ
40
ร่มพฤกษ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024